Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Skip Navigation Linksinici

residents a Ceuta, Melilla, Canàries i Balears

pujar

bonificació de residència​

Per poder accedir al descompte de resident (de conformitat amb allò establert a la Llei 2/2012 de 29 de juny del 2012 de subvencions al transport marítim i aeri per a residents a Canàries, Balears, Ceuta i Melilla), és necessari ser ciutadà espanyol o de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'altres estats signadors de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

A partir de l'1 de setembre del 2012, els residents a territoris no peninsulars que desitgin acollir-se a la bonificació han d'acreditar la seva residència mitjançant els documents següents:

  • Ciutadans espanyols: el certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament segons el model de l'Annex I del Reial decret 1316/2001, acompanyat pel document nacional d'identitat com a document identificatiu. Per als ciutadans espanyols menors de 14 anys que no tinguin DNI, només serà necessari presentar el certificat d'empadronament de l'ajuntament.
  • Ciutadans estrangers (nacionals dels 27 estats membres de la UE i Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa): el certificat d'empadronament expedit per l'ajuntament segons el model de l'Annex I del Reial decret 1316/2001, acompanyat del document nacional d'identitat o passaport com a document identificatiu.

Els passatgers amb dret a descompte de resident hauran de presentar l'acreditació de la residència, que haurà de ser ORIGINAL i estar en VIGOR, en el moment de l'emissió del bitllet i de l'embarcament.