Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
Skip Navigation Linksinici

BASES LEGALS DEL SORTEIG DE BITLLETS AL WEB DE TRASMEDITERRANea

 

1.- Companyia organitzadora

Aquest concurs està organitzat per l'empresa Compañía Trasmediterranea, SA, d'ara endavant "Trasmediterranea", amb CIF A28018075 i domicili al carrer Anabel Segura, 11, Complejo Albatros, edif. D, planta 2a, 28108, a Alcobendas (Madrid). Trasmediterranea té previst organitzar un concurs que es desenvoluparà de conformitat amb el que s'estableix en aquestes bases.

 

2.- Objecte:

Trasmediterranea organitza un concurs mitjançant un sorteig, adreçat als clients del web de Trasmediterranea que hagin comprat almenys un bitllet en alguna de les línies de Trasmediterranea a través del web i que, fins aleshores, no hagin acceptat les condicions de comunicació i màrqueting que atorguen a Trasmediterranea el permís per enviar comunicacions comercials.

El guanyador s'escollirà mitjançant un sorteig aleatori (tal com es detalla més endavant) i el premi serà un viatge doble més el cotxe, gratuït excepte per les taxes portuàries, i se'n podrà fer ús una sola vegada durant un període d'un any, a partir de la data de comunicació de la condició de guanyador, llevat dels mesos de juliol i agost; i només podran ser guanyadors els usuaris que, a més, compleixin els termes i les condicions establerts en aquestes bases.


3.- Durada

El concurs durarà des de la data de llançament fins al 30/09/2016. Per tant, entraran en el sorteig tots els participants que hagin complert correctament els requisits des de la data de llançament i disponibilitat en finalitzar el procés de compra al web, fins al 30/09/2016 a les 23.59 h d'aquest mateix dia.

4.- Requisits per participar-hi

Podran participar en el sorteig totes les persones que, en aparèixer la pantalla emergent (pop-up) del concurs, hagin introduït correctament les dades que es demanen per al sorteig: nom + correu electrònic (apareix automàticament) i codi postal, i hagin acceptat les condicions de comunicació i màrqueting i les condicions generals de les bases del sorteig; a més, han de ser majors d'edat i tenir plena capacitat.

Queden expressament exclosos d'aquesta promoció, d'una banda, els menors de 18 anys i les persones incapaces i, d'altra banda, tots els empleats de Trasmediterranea, qualsevol altra persona relacionada professionalment amb el sorteig, i també els seus familiars fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat i persones que convisquin amb elles.

​5.- Mecànica de l'acció

Una vegada finalitzat el procés de compra, les persones que rebin l'opció de participar en el sorteig mitjançant la pantalla emergent (pop-up) hauran d'introduir un codi postal i acceptar conscientment les condicions de comunicació i màrqueting, així com les bases del concurs. El nom i el correu electrònic apareixeran automàticament. Si no volen participar en el sorteig, sempre podran rebutjar l'opció tancant la pantalla emergent.

A les persones que hi participin els apareixerà una segona pantalla de confirmació de la participació.

En qualsevol dels dos casos, aquest concurs no interfereix de cap manera en el procés de compra dels bitllets.

 

 6.- Selecció de guanyadors

Trasmediterranea organitza un sorteig aleatori entre  tots els clients participants que hagin dut a terme correctament la mecànica de l'acció i que compleixin tots els requisits de participació.

7.- Comunicació als guanyadors

L'elecció dels guanyadors es farà el 7 d'octubre entre tots els concursants que hi hagin participat fins al 30/09/2016 a les 23.59 h, i el premi es comunicarà personalment als guanyadors a través del correu electrònic introduït en el concurs, i a través de les xarxes socials de Trasmediterranea, així com, opcionalment, altres canals oficials de Trasmediterranea.

En el supòsit que, per qualsevol circumstància, els premiats no puguin o no vulguin acceptar el premi abans del dilluns 20 d'octubre a les 13 h, hi renunciïn o sigui impossible localitzar-los un cop transcorregut aquest període, el premi es declararà desert

8.- Descripció i entrega del premi

El premi és un viatge doble + cotxe a qualsevol destinació de Trasmediterranea. El premi no inclou les taxes portuàries i els guanyadors n'hauran de fer ús en el període d'un any des que se'ls comuniqui que l'han guanyat, llevat dels mesos de juliol i agost, i sempre depenent de la disponibilitat de places.

Per poder gaudir del viatge els guanyadors hauran de respondre a través del correu electrònic i facilitar les seves dades personals completes i de contacte (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon i DNI). El premi és personal i intransferible.  

Una vegada acceptat el premi, per fer-ne ús cada guanyador haurà de posar-se en contacte amb Trasmediterranea a través del correu electrònic marketing@trasmediterranea.es, almenys amb 15 dies d'antelació a la data d'anada del viatge. 

En el supòsit que sigui impossible localitzar el guanyador de la promoció, tal com s'indica al punt 7 d'aquestes bases legals, el premi es declararà desert.  

Trasmediterranea es reserva el dret de declarar desert un premi si cap dels guanyadors no el reclama dins el termini establert en aquesta clàusula.


9.- Protecció de dades / Drets d'imatge

Mitjançant l'acceptació d'aquestes bases, tots els participants accepten expressament que les seves dades s'emmagatzemin i es tractin amb la finalitat de poder-los enviar, fins i tot per mitjans electrònics, informació sobre les activitats, novetats comercials, promocions, publicacions i/o qualsevol altra de Trasmediterranea que els pugui interessar. 

Trasmediterranea garanteix el tractament confidencial i amb respecte absolut del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, de les dades personals que els participants li proporcionin, que s'incorporaran en un fitxer del qual Trasmediterranea serà titular i responsable. Les dades es tractaran amb la doble finalitat promocional, en els termes esmentats, i de gestió del premi.

En acceptar el premi, el guanyador atorgarà el consentiment a Trasmediterranea per utilitzar, publicar i reproduir a tot el món i sense limitació, per part de Trasmediterranea, la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció o publicació, fins i tot a Internet, o qualsevol altre mitjà de la naturalesa que sigui, amb finalitats comercials o informatives, sempre que estiguin relacionats amb aquesta acció, sense cap tipus de remuneració per al participant i sense haver de pagar cap tarifa.

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, caldrà enviar un escrit a Trasmediterranea identificat amb la referència "Protecció de dades", en què es detalli la sol·licitud corresponent i al qual s'adjunti una fotocòpia del document identificatiu oficial de la persona interessada, a l'adreça següent: c. Anabel Segura, 11, Complejo Albatros, edificio D, 2.º, Alcobendas (Madrid) 28108. A més, si ho desitja, podrà oposar-se a algun dels tractaments concrets esmentats en aquest apartat pel mateix mitjà i, en aquest cas, haurà d'indicar el tractament específic al qual s'oposa.

 

11.- Dades personals

La mecànica de l'acció exigeix que les dades es facilitin de manera veraç i completa. Si les dades de caràcter personal són incertes i incompletes, Trasmediterranea quedarà alliberada, respecte dels casos concrets, de la bona fi de l'acció i de qualsevol conseqüència relacionada amb el que s'ha exposat més amunt, i el participant no podrà considerar-se guanyador. 

12.- Exempció de responsabilitat

Tots els participants són conscients que estan proporcionant la seva informació a Trasmediterranea i no a Facebook. Conseqüentment, qualsevol pregunta, comentari o queixa en relació amb la promoció s'haurà d'enviar a Trasmediterranea per qualsevol dels mitjans de contacte indicats al web www.trasmediterranea.com

 

13.- Acceptació de les bases

Els participants, pel sol fet de participar en aquest concurs, accepten les bases d'aquesta promoció i el criteri de Compañía Trasmediterranea, SA, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament de la promoció.

Compañía Trasmediterranea, SA, es reserva el dret d'anul·lar la promoció en qualsevol moment, excloure els participants la conducta o ús indegut dels quals ho faci aconsellable per al bon desenvolupament de la promoció, o modificar aquestes bases si s'aprecia, justificadament, la concurrència de circumstàncies que poden influir en l'objectivitat i transparència de la promoció.

Qualsevol incidència que pugui sorgir i que no estigui reflectida en aquestes bases serà resolta per Compañía Trasmediterranea, SA, segons el seu criteri i sense que s'hi pugui presentar reclamació.

 

14.- Drets reservats

Compañía Trasmediterranea, SA, es reserva el dret d'aplicar qualsevol modificació en el desenvolupament del concurs, i de denegar el premi per motius de no respectar aquestes bases.

 

15.- Jurisdicció i llei aplicable

​Per resoldre qualsevol tipus de litigi que es pugui plantejar pel que fa a la interpretació o aplicació d'aquestes bases, tant Trasmediterranea com els participants d'aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals d'Alcobendas, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre.